previous arrow
next arrow
Slider
NOT
Bydgoski Dom Technika NOT Sp. z o.o.

Usługi techniczne, ekspertyzy budowlane

Zapraszamy do kontaktu z Zespołem Usług Technicznych

Telefon:                                52 33 92 306

Fax:                                       52 33 92 306
tel. kom.                               601 160 197

E-mail:                                   zut@not.com.pl

EKSPERTYZY BUDOWLANE, OPINIE, ORZECZENIA I OCENY STANU TECHNICZNEGO

Ekspertyzy, opinie, orzeczenia i oceny stanu technicznego dotyczące:

 • infrastruktury, budynków i budowli,
 • instalacji i sieci wszystkich branż,
 • linii technologicznych,
 • maszyn, urządzeń i środków transportu,

W czasie swojego istnienia nasz Zespół Usług Technicznych został niejednokrotnie wezwany do wykonania profesjonalnej ekspertyzy, oceny stanu technicznego bądź do udzielenia opinii na temat stanu technicznego budynku, linii technologicznej czy maszyny przemysłowej. Możemy więc śmiało zaproponować ich usługi: sporządzą oni dokładne ekspertyzy budowlane, przeprowadzą kontrolę budowli lub systemu i podzielą się swoją fachową opinią. Skorzystajcie z usług doświadczonego zespołu specjalistów!

BUDOWNICTWO

 • inwentaryzacje: architektoniczne, konstrukcyjne, instalacyjne, oraz inwentaryzacje zadrzewień i zalesień pod liniami energetycznymi napowietrznymi,
 • kosztorysy budowlane – wielobranżowe (instalacji wewnętrznych i sieci,)
 • badania termowizyjne,
 • studia i opinie o wykonalności inwestycji,
 • bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • mykologii; lokali mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej,

PRZEGLĄDY BUDOWLANE

przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie wraz z zakładaniem książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami na podstawie art.62 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. Judyty. Judyty 2006r. Nr 156, poz 1118 z późn. zm.) w zakresie:

 • budowlanym – budynków: mieszkalnych, biurowych, produkcyjnych, magazynowych, szkół, szpitali, użyteczności publicznej,
 • instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i odgromowych,
 • pomiary instalacji urządzeń elektrycznych,

PROJEKTY TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

Projekty techniczne i technologiczne:

 • projekty budowlano – konstrukcyjne
 • budynków, budowli i instalacji wszystkich branż,
 • dróg, mostów, placów i parkingów,
 • klimatyzacji i chłodnictwa,
 • zakładów przetwórstwa produktów spożywczych,
 • masarni,
 • mieszalni pasz,
 • szpitali, więzień, obiektów wojskowych
 • sieci elektrycznych niskiego(0,4kV) i średniego napięcia (15kV), napowietrznych i kablowych,
 • stacji transformatorowych 15kV/0,4kV) : słupowych, prefabrykowanych i kontenerowych,
 • elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
 • instalacji teletechnicznych, radiowych, telewizyjnych, alarmowych,
 • instalacji : ciepłowniczych, wentylacji i klimatyzacji, wodnych i kanalizacyjnych,
 • planów miejscowego zagospodarowania terenu,
 • instrukcje obsługi i eksploatacji,
 • nadzory inwestorskie i autorskie,
 • ochrony   środowiska,   w   tym   utylizacji   odpadów,   oczyszczalni ścieków, wysypisk komunalnych.

WYCENY WARTOŚCI

Wyceny wartości w celu odpisu amortyzacyjnego, przekształceń własnościowych, potrzeb bankowo-kredytowych i skarbowych:

 • nieruchomości gruntowych,
 • lokali mieszkalnych i użytkowych,
 • obiektów (budynków) budowlanych :
 • mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • rolniczych i magazynowych,
 • przemysłowych,
 • technologicznych
 • wyceny szkód powstałych przy budowach (w tym pod kątem roszczeń odszkodowawczych):
 • linii energetycznych; napowietrznych i kablowych,
 • sieci i urządzeń ciepłowniczych,
 • sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej,
 • sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnych,
 • sieci i urządzeń gazowych,
 • ulic, dróg, mostów i przepustów,
 • maszyn, urządzeń i linii technologicznych,
 • środków transportu,
 • wyceny szkód powstałych na skutek czynników atmosferycznych i w następstwie pożarów.

PRACE Z ZAKRESU MECHANIKI POJAZDOWEJ

Wykonywanie prac z zakresu mechaniki pojazdowej:

 • doradztwo i obsługa spraw powypadkowych pojazdów,
 • pomiary zużycia paliw płynnych,
 • orzecznictwo i oceny stanu technicznego.

INNE USŁUGI TECHNICZNE

 • opracowywanie Deklaracji Zgodności z WE,
 • uruchomienia i rozruchy maszyn, urządzeń i sieci,
 • dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) maszyn i urządzeń

TŁUMACZENIA

Tłumaczenia tekstów technicznych.

USŁUGI ARCHIWALNE

 • Porządkowanie archiwów zakładowych (zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami dot. archiwizacji dokumentacji),
 • Opracowywanie oraz przechowywanie opracowanej dokumentacji likwidowanych jednostek organizacyjnych,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej
 • Opracowywanie akt kategorii A lub B-50 i B-25
 • Opracowywanie dokumentacji niearchiwalnej (B-2 do B-20)
 • Opracowywanie akt osobowych
 • Brakowanie akt i przygotowanie makulatury
 • Opracowywanie instrukcji archiwalnej
 • Opracowywanie instrukcji kancelaryjnej
 • Konsultacje, doradztwo, szkolenia